100. výročie sirotinca – Bethánia

Na nedeľných službách Božích, dňa 5. novembra 2017, sme upriamili pozornosť na službu lásky a obety. S úctou sme si pripomínali veľkú túžbu a odhodlanie pomáhať tým, ktorí to najviac potrebovali. Pred 100 rokmi, 14. novembra 1917, keď sa v tomto chráme slávilo 400. výročie reformácie Dr. Martina Luthera, 50. výročie založenia spolku Dobrodej, bol slávnostne otvorený sirotinec v budove Bethánia. Vo vojnových časoch minulého storočia v ňom našlo strechu nad hlavou množstvo detí, ku ktorým patrilo aj 26 židovských detí, ktoré ukrýval a krstil vtedajší farár Vladimír Kuna, za čo mu bola udelená významná izraelská cena Spravodlivý medzi národmi.

V rámci programu služieb Božích vystúpili s divadelným predstavím deti z detskej besiedky a deti z divadelného krúžku pod vedením PhDr. Evy Štofčíkovej, odbornej metodičky pre umelecký prednes z Liptovského kultúrneho strediska v Liptovskom Mikuláši. Scénka stvárňujúca prostredie sirotinca a silné životné príbehy detí hlboko pôsobila na nás všetkých. Nech nám je inšpiráciou pre vzájomnú pomoc blízkym, slabším.

Slávnostným kazateľom bol brat generálny biskup doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD. Hudobným prednesom obohatila služby Božie hrou na priečnu flautu absolventka banskobystrického konzervatória Lucia Bencúrová s klavírnym doprovodom pedagogičky Základnej umeleckej školy J.L. Bellu Andrey Gärtnerovej.

Slávnosť pokračovala spoločným presunom z kostola do areálu niekdajšieho sirotinca. Po príhovoroch a básni v podaní Anny Kráľovej nasledovalo odhalenie tabule, ktorá nám bude deň čo deň pripomínať históriu a účel budovy, ktorá stojí dodnes. Záverom slávnostného dopoludnia bol spoločný obed v jedálni bývalého sirotinca. Jedlom sme sa chceli prinavrátiť do rokov opatery, záchrany, odvahy a lásky.

 

Fotogaléria:

RV