Krst

krstKrst je priznaním sa k viere v Boha, v Ježiša Krista, prijatie Ducha Svätého a zároveň symbolizuje Božie prijatie.

Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený.“  Hovorí Boh cez evanjelistu Mareka v 16 kapitole, 6 verši.

V evanjelickej cirkvi je tzv. 1 sviatosťou, čiže prvým priznaním sa k Bohu. Pôsobí teda odpustenie hriechov, oslobodenie od večnej smrti, dáva radosť všetkým, ktorí veria tomu, čo hovorí Písmo Sväté.

Voda symbolizuje kúpeľ znovuzrodenia v spojitosti s Božím slovom a vierou. Prenesene sa ním topí starý Adam (hriešny človek).  Každý deň má z nás povstať nový človek, ktorý túži žiť pred Bohom v spravodlivosti a čistote.

„Krstom sme teda spolu s Ním  boli pochovaní v smrti, aby tak, ako bol  Kristus vzkriesený slávnou mocou Otcovou, aj my sme chodili v novom živote“  (Rim 6, 4)

Z tradície vyplýva, že krstíme aj malé deti, ktoré svoju vieru ešte nemôžu vyznať, za nich sľubujú vieru krstní rodičia. Dôvod – dávame dôraz na konanie Boha a nie na rozhodnutie človeka.

Najčastejšou kategóriou pokrstených detí sú deti od 3 mesiacov do 1 roka. Krstíme aj staršie deti. Po dosiahnutí 12 roku života krst dieťaťa je spojený s konfirmačným vyučovaním. Krstíme aj dospelých. Ich krst je spojený s náukou a nutnosťou úprimne veriť a vyznávať vieru v Krista.

O krst  je možné požiadať na farskom úrade. Prihlášku pre krst si stiahnete tuPo vyplnení a odovzdaní  prihlášky a absolvovaním pohovorov sa určí termín krstu. Deň krstu je väčšinou nedeľa – po skončení služieb Božích alebo aj počas služieb Božích.

Krst je vždy slávnosťou cirkevného zboru. Je potrebné, aby sa krstené deti narodili v manželskom zväzku, pretože to ECAV vníma ako prirodzené. Samozrejme, že je možnosť v jednotlivých prípadoch pokrstiť aj nemanželské deti.

Pri krste sa vyžadujú krstní rodičia, z ktorých aspoň jeden je konfirmovaný evanjelik.  Môžu byť aj viacerí.  Krstný rodič preberá na seba obrovskú zodpovednosť, pretože pri krste sľubuje, že vyvinie maximálne úsilie, aby jeho krstné dieťa verilo v Ježiša Krista a verejne svoju vieru vyznalo pri konfirmácii. Všetci prítomní vyznávajú  Vieru všeobecnú kresťanskú a odpovedajú na otázky:

  1. Žiadate si, aby toto dieťa bolo pokrstené v meno Trojjediného Boha?
  2. Odmietate v mene tohto dieťaťa neveru, hriech a všetky diabolské skutky?
  3. Vyznanie Všeobecnej viery kresťanskej
  4. Sľubujete, že budete vy, rodičia i krstní rodičia, vychovávať dieťa v tejto kresťanskej viere?

Duchovný život dieťaťa sa krstom začína. Nasleduje kresťanská výchova doma, vyučovanie náboženstva, konfirmácia a dospelý život viery.