Dcérocirkev Ondrašová s diaspórou Bobrovec

Kostol v OndrašovejNaša modlitebňa sa nachádza na križovatke Ondrašovskej ulice s ulicou požiarnická v Ondrašovej smerom do Bobrovca.  Stretávame sa každú druhú nedeľu a počas sviatkov (pozri rozpis Služieb Božích na boku stránky a oznamy) a radi Vás medzi nami privítame. Informácie o našich aktivitách sú zahrnuté do celozborových aktivít.

Kontakt
Jaroslav Marko (kurátor): 0948 000 296
Farský úrad: 044 552 21 46 / 0917 321 133      FOTOGALÉRIA


Pohľad ECAV LM na veľkú mapu

Z histórie

Dejiny evanjelictva v Liptovskej Ondrašovej siahajú až do 16. storočia, kedy tu bol samostatný evanjelický cirkevný zbor. Po roku 1681 patrili evanjelici z Lipt. Ondrašovej do artikulárneho zboru vo Veľkej Paludzi. Keď vznikol v Liptovskom Sv. Mikuláši samostatný cirkevný zbor, pričlenili sa aj evanjelici z Liptovskej Ondrašovej.

Stavba zvonice

Na filiálnom konvente 28. augusta 1877 bolo rozhodnuté o stavbe zvonice. Výber staveniska pod zvonicu vyriešili bratia Michal a Ján Vlhovci, ktorí bez nároku náhrady darovali pozemok. Zvonica bola posvätená miestnym farárom B. Baltíkom 17. februára 1878 aj s novým zvonom, ktorý ulial zvonár Jozef Pozdech z Pešti. Pre zaujímavosť, zvon stál 206 zlatých a 52 krajciarov a postavenie veže 64 zlatých a 64 krajciarov. Roku 1909 bola zvonica zvýšená a bol zadovážený druhý zvon uliaty firmou Sebtenhoffer v Šoproni. Zvon vážil 246 kilogramov. Zvon, dovoz a nadstavba zvonice stáli 2.233 korún. Posviacky, ktorá sa konala 3. októbra 1909, sa zúčastnil Vladimír Čobrda, farár v Smrečanoch, kaplán Vladimír Roy a miestny farár a konsenior Jur Janoška. Citát zo zápisnice: “… povýšená, obnovená zvonica je dielo vydarené, súmerné, vkusné. Slúži ku cti našim evanjelickým cirkevníkom ondrašoveckým, ktorých milovaným kurátorom je na ten čas Ján Dančík krajčír a pri jeho boku Martin Pavlec…” V roku 1917 boli ondrašovecké zvony zrekvirované na vojnové účely. Až v roku 1922 za finančnej podpory amerických Slovákov (vyše 6 500 korún) boli zadovážené nové zvony.

Modlitebňa

Filiálne presbyterstvo 17. februára 1932 podáva návrh, aby sa prikročilo ku stavbe modlitebne a zborovej miestnosti v Lipt. Ondrašovej. Táto myšlienka sa rýchlo ujala a o mesiac už predkladá Matej Blška návrh na modlitebnicu. Utvára sa stavebný výbor, ktorého predsedom sa stáva Michal Štepita a jednateľom Jozef Krivoš. Na konvente 29. mája 1932 sa urobila zbierka na novú modlitebňu, kde Juraj Obrcian sľúbil darovať 3000 kusov tehál, Jozef Krivoš 1000 korún, Juraj Straka 1000 korún Ondrej Varinský 1000 korún, Eduard Vlha 1000 korún a Ján Zelina ml. 500 korún. Posviacka základného kameňa bola 9. apríla 1933.

Posviacka modlitebne

Posviacka modlitebne a zborovej miestnosti bola už 15. októbra 1933 za účasti nielen filialistov, ale aj mikulášanov. Posviacky sa zúčastnil brat biskup Vladimír P. Čobrda, farár Michal Madera, senior Ľudevít Šenšel, Ľ. Neckár, profesor zo Smrečian J. Kušnír a farár z Lipt. Trnovca J. Staroň. Z príležitosti posviacky kúpila fília harmónium. Slávnosť bola veľmi pekne pripravená. Organizátorom celej slávnosti, ako aj hybnou silou pri riadení celej stavby a nadšeným povzbudzovateľom, ktorý vedel v ľuďoch zapáliť elán pre samotnú vec stavby, bol brat kurátor Ján Trnovský, ktorý bol poverený touto funkciou a vyvolený filiálnym zborom jednohlasne v roku 1932. Túto funkciu zastával takmer 50 rokov. Modlitebňa slúžila evanjelikom v Ondrašovej takmer 70 rokov bez nutnosti veľkých opráv. Čo svedčí aj o majstrovstve jej staviteľov.

Opravy modlitebne

K rozsiahlejším rekonštrukciám sa pristúpilo až v roku 1999, kedy v mesiaci september a október bola vymenená strešná krytina a opravené poškodené časti krovu. Celkové náklady na výmenu strešnej krytiny dosiahli 160 441 Sk. V ďalšom období bolo nutné opraviť aj fasádu modlitebne. O tomto bolo rozhodnuté dňa 18. mája 2004 na zasadnutí dcérocirkevného presbyterstva. Za dodávateľa prác bol vybratý p. Július Jašík na základe vyhodnotenia cenových ponúk od troch dodávateľov. S rekonštrukciou bolo začaté 16. augusta 2004. Počas nej sa dokončila rekonštrukcia strechy pri vchode do zborovej miestnosti, obnovila sa fasáda, vymenili sa okná v zborovej miestnosti. Osadili sa medené kupoly pri vchodoch do modlitebne, natrela sa veža a upravil sa priestor pred modlitebňou. Nad hlavným vchodom bol obnovený pôvodný nápis z knihy proroka Izaiáša 40,8: “Slovo nášho Boha zostáva na veky.” Po vyše dvojmesačnej rekonštrukcii sa konali 31. októbra 2004 slávnostné Služby Božie spojené so 71. výročím pamiatky posvätenia modlitebne. Celková rekonštrukcia stála 379 466 Sk.

Z histórie zboru a ostatných dcérocirkví:

História zboru, Vrbica – Zbierka, Iľanovo, Okoličné, osobnosti zboru.