Dcérocirkev Okoličné

Stretávame sa na Službách Božích s pravidla každú druhú nedeľu a počas sviatkov (pozri rozpis Služieb Božích na boku stránky a oznamy) v modlitebni na Okoličianskej ulici  pred odbočkou na Podbreziny v smere z mesta.

Nie sme veľké spoločenstvo, ale radi Vás medzi sebou uvidíme.  Informácie o našich aktivitách sú zahrnuté do celozborových informácií.

Kontakt
Jaroslav Adame (kurátor): 0948 500 610
Farský úrad: 044 552 21 46 / 0917 321 133       FOTOGALÉRIA

Pohľad ECAV LM na veľkú mapu

Z histórie

Obec Okoličné nemala v minulosti priestory, kde by sa početná evanjelická mládež mohla schádzať, a preto vtedajší presbyteri začali túto nepriaznivú situáciu riešiť. Jeden z nich, Ján Sedliak – Slávik, ponúkol mládeži jednu izbu svojho rodinného domu. Bolo to však nevyhovujúce a preto začali uvažovať o kúpe rodinného domu. Kúpa dnešnej modlitebne sa uskutočnila 29. januára 1940 za 37.000 Ks.
Mládež (SEM) svojpomocne vybúrala vnútorné priečky do terajšej podoby. Postavili aj javisko a vyrobili kulisy. Hrávali divadlá a zo zárobku na ňom, spolu s ich členskými príspevkami, financovali celú svoju činnosť. Režisérom divadelných hier bol vtedajší správca ľudovej školy, učiteľ Bobák, ktorý v obci učil v rokoch 1939 – 1944. V miestnosti bolo len pár lavíc, a preto vždy pred každým vystúpením školská mládež do 14 rokov chodila po domácnostiach požičiavať stoličky na sobotu a nedeľu. Za odmenu sa zúčastnili v sobotu večer hlavnej skúšky. Premiéra bola vždy v nedeľu a v pondelok museli žiaci vrátiť stoličky, odkiaľ boli požičané. Po skončení II. svetovej vojny sa rozšírila aj činnosť SEM. Okrem divadla organizovali tanečné zábavy a ťahákom sa stal stolný tenis, ktorý sa hral v rámci celého okresu. V roku 1949, vzhľadom na politickú situáciu, SEM končí svoju činnosť.

Povojnové roky

Budova ostala na účely cirkvi ako modlitebňa. 30. októbra 1949, 20. nedeľu po Sv. Trojici, bola modlitebňa posvätená. Vysvätil ju biskup P.V. Čobrda za účasti bratov farárov J. Juráša, V. Kunu a sestry kaplánky D. Bancíkovej. Stalo sa tak za filiálneho kurátora M. Laučíka a pokladníka R. Krišku.
V roku 1952 sa stal kurátorom R. Kriška a v tom istom roku bolo zakúpené harmónium, ktoré vtedy stálo 30.200,- Kčs. V roku 1954 bolo kúpené biele rúcho a dva lustre. V roku 1955 bola prerobená strana na sakristii a roku 1956 bol dokúpený ešte jeden luster. Ďalšie opravy a vymaľovanie modlitebne boli prevedené v roku 1959 v cene 7.837,70 Kčs.
Vysvätenie novovymaľovanej modlitebne bolo 18. októbra 1959. Za hojného počtu veriacich i z okolitých zborov ju vysvätil zborový farár J. Gabul za spoluúčasti brata konseniora J. Hericha, M. Kollára, V. Droppu a sestry kaplánky I. Devečkovej. V roku 1960 poďakoval za kurátorstvo brat R. Kriška a funkciu kurátora prijal brat J. Lazišťan starší. V rokoch 1977 až 1989 bola kurátorkou sestra O. Devečková. Neskôr, za účinkovania brata farára M. Devečku a sestry kurátorky M. Husárikovej bolo do modlitebne zavedené elektrické kúrenie a do zvonice bola osadená železná konštrukcia zvonov.

Od roku 1994 do roku 2012 má dcérocirkev Okoličné obetavú kurátorku opäť v osobe sestry O. Devečkovej. V roku 2001 boli do modlitebne zakúpené nové elektrické varhany a v roku 2002 sa v modlitebni uskutočnila už dlhšie plánovaná výmena okien a dverí.

Požiar

Celé hospodárenie roku 2005 ovplyvnila udalosť zo skorého rána dňa 25. februára 2005, kedy doposiaľ neznámy páchateľ vo vnútri modlitebne v Okoličnom úmyselne založil požiar, ktorý následne zničil jej kompletné zariadenie. Poškodené boli aj elektrické rozvody a plamene zasiahli aj strechu. Ostali len obvodové múry.
Táto nepríjemná udalosť nepriaznivo ovplyvnila celý život dcérocirkvi. Uvažovalo sa aj o stavbe novej modlitebne. Vysoké finančné náklady však nedovolili túto myšlienku dokončiť do úspešného konca. Jediným možným riešením tak bola rekonštrukcia modlitebne.
Strecha sa prekryla novou krytinou a tvar bol upravený. Počas zimy, ale musela byť stavba stále uzavretá. V rámci rekonštrukčných prác na modlitebni bolo v roku 2005 vynaložených 294.449 korún.
V roku 2006 sa v rekonštrukcii modlitebne pokračovalo. Staré omietky boli nahradené novými, zateplený bol strop, podlaha i vonkajšia fasáda. Dokončená bola elektroinštalácia. Rozdelením priestoru sakristie bolo vybudované i sociálne zariadenie. Samotná sakristia bola presvetlená novým oknom. Aj ostatné okná i dvere boli vymenené. Interiér zdobí nový oltárny priestor. Nová sada sviatostných nádob k Večeri Pánovej je darom Dekanátu seniorátu Boblingen Wűrttenberskej cirkvi. Celkové náklady spojené s rekonštrukciou predstavujú viac ako jeden milión korún.
31. október 2006

S veľkou radosťou od 31. októbra 2006 môže slúžiť modlitebňa znovu všetkým tým, ktorí sa v nej túžia stretávať na Bohoslužbách pri zvestovaní Božieho Slova. Uvedomujeme si veľkú Božiu milosť pri všetkých prácach spojených s jej opravou a za to chceme Pánu Bohu ďakovať, vzdávať Mu česť a chválu.

…ajhľa, stánok Boží s ľuďmi; prebývať bude s nimi a oni budú Jeho ľudom a On, Boh, bude s nimi… (Zj 21,3)

Z histórie zboru a ostatných dcérocirkví:

História zboru, Vrbica – Zbierka, Iľanovo, Lipt. Ondrašová, osobnosti zboru.