Štatút zboru

Štatút zboru je určujúcim dokumentom schválený presbyterstvom.

ŠTATÚT
Cirkevného zboru
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Liptovský Mikuláš

Preambula

 My, pokrstení členovia cirkvi Ježiša Krista, odpovedajúc vierou na volanie Ducha svätého v evanjeliu, túžiac po tom, aby sme sa zjednotili okolo zvestovaného Slova a prisluhovaných sviatostí, a aby sme sa spolu zapojili do sprítomňovania Božieho kráľovstva na zemi, týmto prijímame tento zborový štatút a osvedčujeme sa, že sa budeme riadiť jeho zásadami. Konáme tak v mene Boha – Otca, Syna i Ducha Svätého.

Takto spojení vo viere do spoločenstva cirkevného zboru, ktorý je súčasťou Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV na Slovensku), prijímame za záväzné Písmo sväté, Symbolické knihy našej cirkvi a chceme sa riadiť podľa prijatej Ústavy ECAV na Slovensku.

I. Organizácia cirkevného zboru

1.  Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Mikuláš, so sídlom farského úradu na Tranovského ulici č. 1008/6, PSČ  031 01, patrí do Liptovsko-oravského seniorátu vo Východnom dištrikte. Podľa štátoprávneho a územného usporiadania pôsobí v okrese Liptovský Mikuláš.

2.  Cirkevný zbor tvoria členovia ECAV na Slovensku, ktorí majú trvalý pobyt na území:

a)  matkocirkvi Liptovský Mikuláš, to znamená vlastné územie Liptovský Mikuláš a mestská časť Liptovský Mikuláš – Vrbica a Nábrežie

b)  v dcérocirkvách – L. Ondrášová (mestská časť L. Mikuláša – L. Ondrašová a obec Bobrovec /diaspora/)

– Okoličné (mestská časť L. Mikuláša – Okoličné, Podbreziny, Vitálišovce a Stošice /diaspora/)

– Iľanovo (mestská časť L. Mikuláša – Iľanovo)

c)  vo filiálkach      – Demänová (mestská časť L. Mikuláša – Demänová)

– Ploštín (mestská časť L. Mikuláša – Ploštín)

3.  Cirkevný zbor Liptovský Mikuláš, matkocirkev aj dcérocirkvi majú svoje presbyterstvo a konvent.

4.  Právnu subjektivitu má Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Mikuláš ako celok.

II. Spôsob práce v cirkevnom zbore

1.  Výkon funkcií a prác farského úradu v zbore vykonávajú a sviatosti prisluhujú zboroví duchovní cirkevného zboru. Predsedajúci farár môže týmito službami poveriť aj iného ordinovaného kňaza, alebo ordinovaného diakona. Zvestovaním slova Božieho môže poveriť aj neordinovaného diakona. Iní členovia cirkvi môžu na hlavných službách Božích čítať texty zo starej zmluvy alebo z epištol, kázeň z Postily, alebo kázeň vypracovanú niektorým členom cirkvi, oprávneným kázať.

2.  V cirkevnom zbore sú zriadené dve rovnocenné miesta zborových farárov a jedno miesto zborového kaplána. Jedno miesto zborového farára je spojené s funkciou predsedajúceho farára, ktorý je členom zborového predsedníctva a okrem toho vykonáva parochiálne právo. Druhý farár je jeho zástupcom.

3.  Obaja farári sa dohodnú na rozdelení funkcií a povinností, vždy najmenej na jeden rok. Ak sa nedohodnú, rozhodne o tom zborové presbyterstvo.

4.  Obsadenie funkcie predsedajúceho farára sa vykonáva voľbou, spomedzi zborových farárov. Funkčné obdobie predsedajúceho farára je päťročné. Začína aj vždy končí zborovým výročným konventom. Ak počas funkčného obdobia prestane byť predsedajúci farár z akýchkoľvek dôvodov zborovým farárom, vykonáva druhý farár do najbližšieho výročného konventu funkciu ako zástupca predsedajúceho farára.

5.  Podľa zásad všeobecného kňazstva je potrebné využívať Bohom zverené dary neordinovaných členov cirkevného zboru pri misijnej, charitatívnej, katechetickej, administratívnej, kultúrnej a spolkovej činnosti v zbore.

III. Hlavné spôsoby činnosti v cirkevnom zbore

 1.  V zbore sa pravidelne konajú služby Božie a prisluhujú sviatosti.

2.    Krst detí sa pokladá za oprávnený. Krstiť možno aj dospelých, ak neboli z akýchkoľvek dôvodov pokrstení, a to po predchádzajúcej duchovnej príprave.

3.  Veriaci sú vedení ku konaniu domácich pobožností.

4.  Významná pozornosť sa venuje vnútromisijnej práci.

5.  Vytvárajú sa podmienky pre činnosť a rozvoj zborovej diakonie (Štatút zborovej diakonie je prílohou tohto štatútu), spoločenstva detí, spoločenstva dorastu, Spoločenstva evanjelickej mládeže a iných vnútromisijných spoločenstiev v cirkevnom zbore.

6.  Členovia cirkevného zboru sa venujú pastorálnej a charitatívnej činnosti.

7.    Členovia cirkevného zboru sa starajú, aby duch evanjelia vládol nielen na cirkevných zhromaždeniach, ale aj v rodinnom a každodennom živote veriacich.

IV. Konvent

 1.    Najvyšším orgánom cirkevného zboru je zborový konvent. Tvoria ho všetci členovia cirkevného zboru, ktorí dovŕšili 18. rok veku.

2.    Zborový konvent rozhoduje o všetkých záležitostiach cirkevného zboru, (matkocirkvi, dcérocirkví), filiálok a diaspor, ktoré mu ukladá Ústava ECAV na Slovensku a tam, kde si to vyhradil vo vlastných uzneseniach, pokiaľ nie sú v rozpore s vyššími cirkevnými a všeobecne záväznými predpismi.

Ustanovenia o zborovom konvente sa použijú analogicky aj pre konventy v matkocirkvi a dcérocirkvách.

3.    Zborový konvent je uznášania schopný bez ohľadu na počet prítomných, ak bol riadne zvolaný aspoň týždeň vopred a oznámený vo všetkých chrámoch a bohoslužobných priestoroch cirkevného zboru, kde sa konajú v tom týždni služby Božie.

4.    O veciach, ktoré sa týkajú výlučne matkocirkvi, rozhoduje matkocirkevný konvent. O jeho konaní platia primerane cirkevné predpisy o zborovom konvente.

5.    O veciach, ktoré sa týkajú výlučne niektorej dcérocirkvi, rozhoduje príslušný dcérocirkevný konvent. O jeho konaní platia primerane predpisy o zborovom konvente.

6.    Rozhodnutiami zborového konventu sú viazané matkocirkev, dcérocirkví, filiálky a diaspory.

7.    Na každom zasadnutí konventu sa píše zápisnica. Na zasadnutí volebného konventu sa podpisuje prezenčná listina a píše zápisnica. Zápisnica sa ukladá do zápisničnej knihy.

8.    Pri voľbách do vyšších cirkevnoorganizačných jednotiek (COJ) sa môže volebný konvent zísť osobitne v matkocirkvi, aj v dcérocirkvách a hlasy sa sčítajú. Všetkým zasadnutiam  predsedá predsedníctvo, ale hlasuje len na jednom zasadnutí.

9.    Konvent zvoláva predsedníctvo cirkevného zboru.

10.  Konvent volí zborových predstaviteľov, funkcionárov a delegátov na seniorálny konvent a prípadne ich náhradníkov.

11.  Na návrh zborového presbyterstva môže zborový konvent hlasovať o odvolaní predsedajúceho zborového farára.

 V. Presbyterstvo

1.    Zborové presbyterstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach zboru, okrem tých, ktoré patria do kompetencie zborového konventu.

2.   Členmi zborového presbyterstva sú zboroví farári, zborový dozorca, zástupca zborového dozorcu, zborový kurátor a ďalší z presbyterstva matkocirkevného a dcérocirkevného v závislosti od evidovaných členov matkocirkvi, dcérocirkvi a filiálok podľa územného rozdelenia vo volebnom roku, a to v počte 1 presbyter na každých začatých 150 členov.

3.    Matkocirkevné presbyterstvo tvoria zboroví farári, zborový dozorca, zástupca zborového dozorcu, zborový kurátor a volení matkocirkevní presbyteri v minimálnom počte presbyterov7 členov. Jeho zasadnutiam predsedá zborové predsedníctvo.

4.    Dcérocirkevné presbyterstvo tvoria, zboroví farári, zborový dozorca, zástupca zborového dozorcu, kurátor, pokladník a volení dcérocirkevní presbyteri, v minimálnom počte presbyterov7 členov. Jeho zasadnutiam predsedá zborové predsedníctvo.

5.    Zástupcov matkocirkvi v zborovom presbyterstve volí matkocirkevný konvent z členov matkocirkevného presbyterstva.

6.    Zástupcov dcérocirkvi v zborovom presbyterstve volí dcérocirkevný konvent z členov dcérocirkevného presbyterstva.

7.    Zástupcov filiálok volí zborový konvent podľa čl. V. bod 2. tohto štatútu.

8.    O veciach, ktoré sa týkajú matkocirkvi rozhoduje matkocirkevné presbyterstvo. O veciach, ktoré sa týkajú dcérocirkví, rozhodujú dcérocirkevné presbyterstvá.

9.    Zasadnutia presbyterstva sú neverejné. So súhlasom nadpolovičnej väčšiny prítomných presbyterov môže predsedníctvo povoliť účasť ďalších osôb a hostí. Zasadnutie presbyterstva je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.

10.  Na zasadnutiach všetkých presbyterstiev, bez hlasovacieho práva, je účastný riaditeľ Evanjelického a. v. farského úradu v Liptovskom Mikuláši.

VI. Predsedníctvo

 1.  Predsedníctvo cirkevného zboru tvoria – predsedajúci zborový farár a zborový dozorca. Členovia predsedníctva sú oprávnení zastupovať cirkevný zbor, preberať práva a povinnosti v súlade s Ústavou ECAV na Slovensku a ostatnými cirkevnými predpismi.

2.  Predsedníctvo cirkevného zboru zvoláva a vedie konvent i zasadnutia zborového, matkocirkevného a dcérocirkevného presbyterstva.

3.  V prípade neprítomnosti predsedajúceho zborového farára zastupuje ho druhý zborový farár, zborového dozorcu zastupuje zástupca zborového dozorcu, na druhom mieste zborový kurátor.

 VII. Predstavitelia, funkcionári a zamestnanci

 1.  Cirkevnými predstaviteľmi sú všetci členovia presbyterstiev a delegáti na seniorálny konvent.

2.  Zborovými funkcionármi sú všetci členovia cirkevného zboru, ktorí boli do svojej funkcie volení v cirkevnom zbore, ale nie sú predstaviteľmi cirkevného zboru.

3.  V cirkevnom zbore je systematizované a následne pracovno-právnym vzťahom upravené: jedno miesto riaditeľa Evanjelického a. v. farského úradu v Liptovskom Mikuláši (ďalej len riaditeľ farského úradu), jedno miesto zborovej sestry.

Počet kantorských miest je určovaný počtom kantorov. Odmenu pre kantorov stanovuje zborové presbyterstvo.

4.  V cirkevnom zbore sú zriadené tieto pracovné miesta, ktoré budú obsadzované podľa potreby:

a)  Administratívny pracovník spravuje pokladňu a vedie pokladničnú knihu, zodpovedá za vyhotovené pokladničné doklady, ktoré odovzdáva na zaúčtovanie a kontrolu účtovníkovi. Preberá a kontroluje, od zborovým presbyterstvom minimálne 2 poverených osôb spočítanú oferu. Rozpisuje a inkasuje cirkevný príspevok a milodary.

b)  Účtovník vedie účtovnú evidenciu v zmysle všeobecne platných predpisov.

c)  Kostolník udržuje kostoly a cirkevné budovy, slúžiace na bohoslužobné účely v poriadku, zodpovedá za ich otváranie, bezpečnosť a zamykanie. Prekladá podľa pokynov slúžiaceho farára oltárne rúcho. Funkcia je spojená s funkciou zvonára, ktorý sa stará o zvonenie podľa zvyklostí v zhode s cirkevnými predpismi.

d) Zapisovateľ zaznamenáva priebeh zasadnutí konventov a presbyterstiev. Píše zápisnice a ukladá ich do zápisničnej knihy (IV. bod 7), stará sa o prezenčné listiny.

e)  Kantor – organista napomáha duchovnému rastu cirkevného zboru starostlivosťou o kvalitný hudobný prejav a to prípravou a realizáciou hudobnej stránky bohoslužobného života.

f)  Knihovník – archivár vedie a spravuje zborovú knižnicu a zborový archív.

5.  Cirkevný zbor, v zastúpení zborovým predsedníctvom, môže na základe rozhodnutia zborového presbyterstva uzatvárať pracovnoprávne pomery s pracovníkmi so zaradením na miesta: riaditeľ farského úradu, zborová sestra, THP pracovník, administratívny pracovník, opatrovateľka zborovej diakonie a poprípade aj iné pracovné miesta podľa aktuálnych potrieb v cirkevnom zbore. Presbyterstvo cirkevného zboru schvaľuje pracovné náplne zamestnancov cirkevného zboru.

 VIII. Záväzky cirkevného zboru voči zborovým farárom, námestným farárom,

zborovým kaplánom, riaditeľovi farského úradu a zborovej sestre

 1.  Náležitosti zborových farárov sú riešené vokátorom, ktorý schvaľuje konvent.

2.  Náležitosti námestných farárov a kaplánov sú riešené dohodou, ktorú schvaľuje zborové presbyterstvo.

3.  Riaditeľ farského úradu má nárok na služobný byt. Dohodu o užívaní služobného bytu schvaľuje zborové presbyterstvo.

4.  Zborová sestra má nárok na služobný byt. Dohodu o užívaní služobného bytu schvaľuje zborové presbyterstvo.

IX. Služby Božie, prisluhovanie sviatostí a vnútromisijná práca

1.    Hlavné služby Božie sa konajú:

– každú nedeľu a sviatky v hlavnom chráme Božom v Liptovskom Mikuláši,

– spravidla každú druhú nedeľu v dcérocirkvi Ondrašová, Okoličné, Iľanovo

2.    Nešporné služby Božie sa konajú spravidla raz mesačne vo filiálkach Ploštín, Demänová.

3.    Služby Božie v Liptovskom Mikuláši – Vrbici sa konajú 1-krát v týždni a v nedeľu vo večerných hodinách.

4.    V týždni sa konajú:

a)  v čase adventu a pôstu sa konajú adventné a pôstne služby Božie:

v Liptovskom Mikuláši, Ondrašovej, Okoličnom, Iľanove a pri plnom obsadení farárskych miest aj v Ploštíne a Demänovej

b) služby Božie sa konajú 2-krát mesačne v penzióne na Podbrezinách.

7.    Krst svätý je prisluhovaný za prítomnosti najmenej rodičov a krstných rodičov podľa možností na službách Božích.

8.    Sviatosť Večere Pánovej sa prisluhuje v matkocirkvi minimálne:

– jedna nedeľu v mesiaci,

– dve nedele v advente,

– dve nedele v pôste,

– 10. nedeľa po Trojici,

–  letné mesiace vo Vrbici

– v dcérocirkvách sa sviatosť Večere Pánovej prisluhuje 3-krát v roku, a to v čase adventu, pôstu a okolo 10. nedele po Trojici,

– v čase adventu a pôstu sa sviatosť Večere Pánovej prisluhuje starším a vo filiálkach Ploštín, Demänová a v penzióne na Podbrezinách.

9.    Pamiatka posvätenia:

– hlavného chrámu Božieho v Liptovskom Mikuláši je 2. októbra

– chrámu Božieho vo Vrbici je 3. júna

– chrámu Božieho v Ondrašovej je 15. októbra

– chrámu Božieho v Iľanove je 1. februára

– modlitebne v Okoličnom je 31. októbra

10.  Slávnosť konfirmácie sa koná spravidla poslednú májovú nedeľu.

11.  Poďakovanie za úrody sa koná druhú nedeľu v mesiaci október.

12.  Duchovno-misijné aktivity uvedené v bodoch 1. – 11. sú uvedené v rozsahu, ktorý cirkevný zbor chce minimálne dodržať. Aj nad tento rámec sú možné ďalšie aktivity.

O jednotlivých zmenách v bodoch 1. – 11. rozhoduje predsedníctvo cirkevného zboru.

X. Hospodárenie

1.    Hospodárenie cirkevného zboru, matkocirkvi a dcérocirkví je vedené samostatne. Hospodári sa podľa konventom schváleného rozpočtu na kalendárny rok a podľa smernice o postupoch účtovania a vedenia účtovníctva v cirkevnom zbore, ktorú schvaľuje zborové presbyterstvo.

2.    Pre sledovanie príjmov a výdavkov v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Liptovský Mikuláš sa používajú pokladničné knihy a peňažné denníky. Pokladničné knihy i denníky sú prispôsobené jednotlivým nákladovým a výnosovým položkám. Táto evidencia zodpovedá podvojnému účtovníctvu.

3.    V rámci hospodárenia sú samostatne vedené peňažné denníky:

– v matkocirkvi, kde sú vedené aj príjmové a výdavkové položky filiálok cirkevného zboru

– v dcérocirkvi Okoličné

– v dcérocirkvi L. Ondrášová

– v dcérocirkvi Iľanovo

4.    Návrh rozpočtu presbyterstvu predkladá na rokovanie riaditeľ farského úradu. Prislúchajúce presbyterstvo predkladá návrh rozpočtu na schválenie konventu.

5.    V rámci príjmových a výdavkových položiek hospodárenia matkocirkvi sú evidované príjmy a výdavky spojené s nákladmi spoločných výdajov za cirkevný zbor ako celok.

6.    Matkocirkev a dcérocirkvi sa podieľajú na nákladoch cirkevného zboru. Dcérocirkvi prispievajú vo forme 50% odvodu z vybratého cirkevného príspevku. Ostatné náklady znáša matkocirkev.

7.    Jednotlivé COJ cirkevného zboru si navzájom pomáhajú podľa potreby a možností.

8.    Účtovná evidencia cirkevného zboru musí byť vedená podľa všeobecne platných záväzných predpisov, ako aj nariadení vyšších COJ. Účelové doklady sa musia archivovať počas doby predpísanej všeobecne platnými záväznými predpismi a nariadeniami.

9.    Zboroví farári, kaplán, zborový dozorca, zástupca zborového dozorcu, riaditeľ farského úradu, ani členovia ich rodín nesmú vykonávať funkciu pokladníka. Kurátor, pokladník, predseda hospodárskeho výboru nesmie vykonávať funkciu účtovníka.

10.  Revíziu účtovania vykonáva 2-krát do roka, zborovým presbyterstvom poverená, trojčlenná komisia v zložení: predseda hospodárskeho výboru, členovia – jeden člen hospodárskeho výboru, jeden člen presbyterstva. Správu o revízii s prípadným návrhom opatrení prerokuje presbyterstvo. Výsledky revízií tvoria súčasť výročnej správy o hospodárení.

11.  Doklady pre styk s peňažným ústavom musia byť podpísané jedným ordinovaným a jedným neordinovaným (podľa funkcií). Iný prípad je neprípustný.

12.  Body 1. – 11. platia pre matkocirkev a dcérocirkvi a cirkevný zbor ako celok.

13.  Správa o záverečnom účte matkocirkvi a dcérocirkvi tvorí súčasť záverečného účtu cirkevného zboru.

14.  Hospodárenie matkocirkvi dcérocirkví, filiálok, platové náležitosti vyplývajúce z uzavretých pracovných zmlúv, ofery a naturálne pôžitky, ako aj ďalšie ustanovenia o hospodárení cirkevného zboru sú upravené príslušnými predpismi.

XI. Výbory

  1. Výbory cirkevného zboru, zriaďuje zborové presbyterstvo. Predseda  a členovia výboru sú menovaní zborovým presbyterstvom. Výbory majú predsedu a najmenej 2 členov.

a)  Hospodársky výbor dbá na účelovosť hospodárenia podľa čl. X. Predsedom výboru nesmie byť pokladník, účtovník, riaditeľ farského úradu ani členovia ich rodín. Predseda hospodárskeho výboru zodpovedá za revíziu účtov, záverečného účtu, pripravuje a pred výročné konventy predkladá správu o revízii účtov, ktorá je súčasťou kňazskej správy.

b)  Vnútromisijný výbor

b.a)    Vnútromisijná sekcia pre prácu s deťmi organizuje prácu s deťmi. Organizuje činnosť DB, biblický prázdninový tábor, výlety, programy detí a iné. Vedúci sekcie je menovaný zborovým presbyterstvom. Členovia sekcie sú tí, ktorí pracujú s deťmi na DB.

b.b)   Vnútromisijná sekcia pre prácu s dorastom a mládežou organizuje prácu s dorastom a mládežou, činnosť mládežníckeho spevokolu, prípravu a realizáciu programov duchovného vzdelávania mládeže. Vedúci sekcie je menovaný zborovým presbyterstvom. Členovia sekcie menuje vedúci sekcie.b.c)    Vnútromisijná sekcia zborovej diakonie zabezpečuje činnosť a chod stanice zborovej diakonie. Vedúci sekcie je menovaný zborovým presbyterstvom. Členov sekcie menuje vedúci sekcie.

c) Redakčný výbor zabezpečuje prípravu zborovej tlače, komunikáciu s cirkevnými resp. verejnými komunikačnými prostriedkami a prezentáciu na web stránke cirkevného zboru, zabezpečuje dokumentáciu zo zborových podujatí.

XII. Záverečné ustanovenia

Tento zborový štatút bol prijatý zborovým konventom dňa 17. 2. 2013 a nadobúda platnosť  a účinnosť schválením presbyterstva Liptovsko-oravského seniorátu dňa 4. 3. 2013 uznesením č. 10/2013.

Ruší sa platnosť doterajšieho Štatútu Cirkevného zboru ECAV na Slovensku schváleného dňa                23. 1. 2006.

Mgr. Marián Bochnička                                               Ing. Milan Húdik

predsedajúci zborový farár                                             zborový dozorca

 

 

Mgr. Katarína Hudáková                                        Ing. arch. Ondrej Mrlian

seniorka LOS                                                           dozorca LOS