Členstvo v zbore

clenstvoKaždý  cirkevný zbor ECAV si vedie evidenciu svojich členov. Je v nej meno a priezvisko, dátum narodenia a adresa. V súčasnosti je v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Liptovský Mikuláš takto evidovaných zhruba 3750 členov. Členstvo v zbore vzniká automaticky krstom, ďalej prihlásením.

Členom sa teda automaticky stáva každý aj nekonfirmovaný pokrstený človek.

Zaniká úmrtím alebo odhlásením sa.  Každý člen cirkevného zboru prispieva tzv. cirkevným príspevkom, ktorý je od 01.01.2024:  15,-€ /1 rok.  Do 31.12.2023 bol cirkevný príspevok 10,-€/ 1 rok. Z týchto prostriedkov sa časť odvádza na seniorát a na  dištriktuálny biskupský úrad, ďalej sa odvádzajú prostriedky do fondu vzájomnej  pomoci, odkiaľ si môžu cirkevné zbory seniorátu požičať  prostriedky na väčšie opravy.  Z ostatných prostriedkov sa väčšinou financujú energie a malé opravy.

Výhoda členstva v cirkevnom zbore? Všetky akcie a aktivity, ale aj benediktórne-bohoslužobné výkony (sobáš, konfirmácia, pohreb) sú de jure len pre členov zboru. Členovia tiež môžu na konvente rozhodovať o živote zboru. Prijímajú záverečnú správu, rozpočet a záverečnú účtovnú závierku. Ďalej môžu rozhodovať o prioritách opráv a aktivít na nasledujúci rok. Môžu  voliť a byť volení do funkcií, v ktorých zastupujú cirkevný zbor.

Aký je postup, ak sa chcem stať členom cirkevného zboru? Stačí prísť na farský úrad (kontakty a úradné hodiny tu). Ak si nie ste istí či ste členom cirkevného zboru, stačí zavolať na farský úrad .

Ako zaplatiť cirkevný príspevok?  – buď priamo na farskom úrade v úradných hodinách, kde Vás radi uvidíme alebo formou prevodu na účet (do poznámky je potrebné uviesť meno, priezvisko a adresu; v prípade viacerých členov rodiny – ich mená a priezvisko, ak je iné). Číslo účtu je: IBAN: SK56 0900 0000 0000 5671 2082 (Slovenská sporiteľňa)

Ak ste ešte neuhradili cirkevný príspevok za tento rok (alebo minulý rok), môžete tak urobiť aj pomocou zosnímania QR kódu pomocou aplikácie vašej banky. Rovnako môžete postupovať aj v prípade milodaru. V správe pre príjemcu uveďte meno a priezvisko. V prípade ak uhrádzate cirkevný príspevok za celú rodinu s rovnakým priezviskom uveďte počet členov, za ktorých platíte.

 

Nepriamou ale rovnako dôležitou formou pomoci, môže byť aj pomoc cirkevnému zboru obsadiť priestory, ktoré využíva ako nájomné.
Rozsah a kvalita priestorov je popisovaná tu.