Ako prispieť, milodary

kids-with-coin-jarV knihe Skutky apoštolov sa dočítame, že jedným zo znakov prvotnej cirkvi bolo, že všetko mali spoločné. Cirkev nie je záujmový krúžok, nie je to podnik, je to rodina. Spoločenstvo ľudí, ktorých spája spoločná viera a ktorí o svojej viere chcú hovoriť – šíriť misiu.

Dnešný svet však pred nás postavil neľahké úlohy. Musíme si plniť záväzky voči zamestnancom, duchovným, orgánom cirkevnej či štátnej správy. Je nevyhnutné zabezpečiť správu majetku, ktorý patrí nám všetkým, zaplatiť dodávky energií, pokryť bežné prevádzkové i investičné aktivity, odvádzať dane a pod. Ale to je záväzok nás všetkých, lebo cirkevný zbor sme my – všetci jeho členovia, jedna rodina. Nemôžeme sa spoliehať na to, že sa o to postarajú druhí. Potom tlačíme predstavených zboru a zodpovedných pracovníkov do úlohy podnikateľov, kde prežitie zboru závisí od počtu a kvality nájomníkov, obchodovania a investovania.

Aké by bolo požehnané, keby sme mohli aj na farskom úrade viac premýšľať o misijných aktivitách, než o tom, kde zohnať prostriedky na zaplatenie faktúr za dodávku elektriny. A stačí tak málo; stačí, aby sme si uvedomili, že sme jedno spoločenstvo, majetok, ktorý máme, je nás všetkých.

Ako možno cirkevný zbor podporiť?

Jednou z možností je tzv. ofera. Počas každých Služieb Božích je vyhradený priestor pre darovanie dobrovoľného príspevku v ľubovoľnej výške. Ide o anonymný dar, ktorý sa potom sumárne zaeviduje do účtovníctva zboru a výška ofery sa vyhlási na nasledujúcich Službách Božích, aby sme boli všetci informovaní, koľko peniažkov sa do zborovej pokladne dostalo. Často je ofera aj tematicky určená na konkrétnu aktivitu (oprava oltára, podpora konkrétnej misijnej aktivity a pod.).

Ďalšou z možností je počas úradných hodín priniesť, resp. poslať na účet zboru milodar. Ide o adresnú formu darovania, kde je meno darcu jasné. Výška daru je na darcovi. Rovnako aj dôvod, pre ktorý sa rozhodol darovať. Peniaze sú opäť riadne zaevidované v účtovníctve.

Nemalou podporou zboru je aj úhrada tzv. cirkevného príspevku (buď priamo do pokladne na farskom úrade alebo prevodom či vkladom na účet zboru). Cirkevný príspevok je 15,- € na člena na kalendárny rok.

Číslo účtu zboru IBAN: SK56 0900 0000 0000 5671 2082 (Slovenská sporiteľňa)