Deň zborovej diakonie

„ Ale Ty, Hospodine, nevzďaľuj sa!
Ty, sila moja, poponáhľaj sa ma na pomoc!“
Ž 22,20

 

V nedeľu 25.novembra 2018 sa v našom cirkevnom zbore uskutočnil 15. ročník Dňa zborovej diakonie. Raňajšie Služby Božie boli venované zborovej diakonii a poďakovaniu sestrám vykonávajúcim opatrovateľskú službu v domácnostiach starých, chorých, opustených a inak odkázaných ľudí na území mesta L. Mikuláš. Kázeň brata farára Mgr. Bochničku vychádzala z biblického textu o milosrdnom samaritánovi /Lukáš, 10, 33-35/. Témou kázne a celého „Dňa zborovej diakonie“ bola prvá pomoc v zmysle zdravotnom, duševnom duchovnom. Všetci, ľudia, podľa svojich možností a daností môžu poskytnúť pomoc, aspoň zjemniť bolesť, prejaviť lásku.

Po skončení Služieb Božích sa účastníci presunuli na Vrbický cintorín, kde si uctili pamiatku a pripomenuli si záslužnú diakonickú prácu  8 nebohým diakonisám a 2 farárom položením kytíc na ich hroby.

V popoludňajších hodinách na Starej fare po privítaní a úvodnej pobožnosti bola prednáška sestry Zdeny Loflerovej – lektorky  Slovenského červeného kríža na tému „ Predlekárska prvá pomoc“. Prednáška bola zameraná na základné informácie a praktické ukážky o prvej pomoci v naliehavých zdravotných stavoch, úrazoch a život ohrozujúcich prípadoch. Bohaté skúsenosti prednášajúcej, jednoduché podanie a praktické predvedenie na ľudskom modele všetkých prítomných zaujali a povzbudili k nebojácnemu a správnemu podaniu prvej pomoci v naliehavých psatavoch.  Záchrana života a zdravia človeka je pre kresťana tou najlepšou odmenou.

Škoda, že na prednáške sa zúčastnilo málo poslucháčov.  Všetkým laikom,  zdravotníkom, mladým, aj starým ľuďom sa znalosti prvej pomoci v živote zídu.

RV