Konfirmácia 2019

Vďaka Pánu Bohu, že aj tento rok (2019) sa v našom cirkevnom zbore Liptovský Mikuláš mohla konať konfirmácia druhého ročníka konfirmandov, ktorí sa celé to dvojročné obdobie pripravovali na ich „skúšku dospelosti vo viere“. Nebolo ich tentokrát ani 20 ani 30 ani 40, avšak dôležité je, aby aj v tých šiestich mladých ľuďoch Pán Boh aj cestou tejto slávnosti a ďalších životných okamihov i všedných dní zasial dobré semeno viery, ktorá v nich bude klíčiť, rásť, rozvíjať sa, aby žili príkladným kresťanským životom, aby svoje životy stavali na pevnom dobrom základe.

Konfirmandov tohto ročníka viedol brat farár Vladimír Ferenčík. V sobotu deň pred slávnosťou konfirmácie, ktorá sa konala v nedeľu 26. mája, sa konfirmandi stretli v kostole, kde úspešne zložili skúšku a rodičia mohli už tradične pristúpiť k Večeri Pánovej. Slávnosť kofirmandov viedol brat farár Vladimír Ferenčík spolu so sestrou farárkou Lýdiou Kordošovou.

Konfirmandi prvýkrát pristúpili k Večeri Pánovej, dostali do daru svoje vlastné Biblie a osobné svedectvo o konfirmácii spolu s veršami z Bibilie, ktoré ich môžu viesť celým životom a na ktoré môžu aj po rokoch spomínať a k nim sa vracať. So svojím príhovorom ku mladým dospelým členom cirkvi sa prihovoril aj brat zborový dozorca Milan Húdik. Tak isto aj konfirmandi mali pripravené svoje slová vďaky svojim rodinám, duchovným a tiež svoje úprimné modlitby.

Buďme im ako cirkevná rodina neustále na pomoci na ceste viery k Pánu Bohu.

RV