10 slovenských hádaniek

Hádanky

1. Na dreve stojí, Boha sa bojí; kričí, volá zhora do dola; ľudí budí a nik sa neohlási. >> ?

2. My máme, Pán Boh nemá, a cisár pred ním klobúk sníma. >> ?

3. Čo Pán Boh nemôže? >> ?

4. Kedy osol tak zhíkal, čo ho všetci ľudia počuli? >> ?

5. Hriešni boli, a svätý život viedli. >> ?

6. Kde Pán Boh ešte nebol? >> ?

7. Koľko litier je v Biblii? >> ?

8. Posvätné sú to dve veci:
v jednej pištol leží skrytá,
v druhej anjel zahalený
s dobrou zvesťou k nám zavíta. >> ?

9. Do veršov týchto mužov zlož,
po osem slabík v riadok vlož:
P. J. J. a O.
F. T. B.
M. J. ml. J.
Š. k tomu ešte J. >> ?

10. Takže, ale 8, 8, 7, 7 slabík.
R. L. D. S.
J. J. Z.
G. A. a N.
J. a B.12 >> ?

Odpovede:

1. Kazateľ >> ? 1

2. Boh >> ? 2

3. Hrešiť >> ? 3

4. V korábe Noemovom >> ? 4

5. Ktorí Krista Pána na smrť viedli. >> ? 5

6. Na súdnom dni. >> ? 6

7. Šesť: B-i-b-l-i-a. >> ? 7

8. Epištola, evanjelium. >> ? 8

9. 12 učeníkov Kristových podľa Skut. ap. 1, 13 — 16.: Peter, Jakub, Ján a Ondrej, Filip, Tomáš, Bartolomej, Matúš, Jakub mladší, Júda (v súčasnosti Tadeáš), Šimon, k tomu ešte Judáš. >> ? 9

10. 12 synov Jakubových: Ruben, Lévi, Dan, Simeon, Júda, Isachar, Zabulon, Gad, Aser a Neftalim, Jozef a Benjamín (pôv. znenie — Beniamin). >> ? 10

Zdroj:  Záturecký: Slovenské hádanky