CITHARA SANCTORUM 380

„S veľkou pokorou a úctou si pripomíname 380. výročie Cithary sanctorum. Knihy, ktorá sprevádzala, okrem tých najmladších, takmer každého z nás.“ Týmito slovami začal slávnostné služby Božie v hlavnom kostole dňa 04.09.2016 brat farár Marián Bochnička. Svojou prítomnosťou nás poctil generálny biskup doc. PhDr. Miloš Klátik PhD., ktorý bol slávnostným kazateľom. Program  služieb Božích bol obohatený o hovorené slovo prinášajúce pohľad na vznik a vývoj Cithary sanctorum, známej tiež pod názvom Tranovského kancionál alebo Tranoscius. Autorom je Juraj Tranovský, evanjelický farár a tvorca duchovných piesní a modlitieb. Prvé vydanie Cithary sanctorum uzrelo svetlo sveta v roku 1636 a obsahovalo 412 piesní, z ktorých mnohé Juraj Tranovský sám zložil či preložil z iných jazykov. Svojou piesňou vyznačujúcou sa vnútornou silou a istotou formoval živý chrám Boha – cirkev kresťanskú. Duchovný obsah jeho diela viedol nielen našich starých a prastarých rodičov a predchádzajúce generácie po celé stáročia, ale celá naša evanjelická cirkev sa formovala aj na tejto knihe. Cithara sanctorum spolu s Lutherovým Malým katechizmom a Svätou Bibliou tvoria knižnú trojicu, ktorá ostane večne pamätnou v našom duchovnom živote.

Žilinský samosprávny kraj vyhlásil rok 2016 za „Rok Juraja Turzu“ ako pripomienku životaimg_98711
a diela tohto významného palatína. Juraj Turzo bol mocným mužom, významnou osobnosťou vtedajšieho politického života a v tom všetkom bol aj jedným z hlavných mecénov a podporovateľov evanjelikov. Veľkou mierou sa pričinil o vytvorenie prostredia pre prácu Juraja Tranovského a aj vznik samotnej Cithary sanctorum. Historické reálie aj so zakomponovaním osoby Štefana Ilešháziho, župana Trenčianskej a Liptovskej župy nám priblížil historik Liptovského múzea v Ružomberku PhDr. Karola Dzuriak.

Slávnostné služby Božie hudobne obohatil zvučnými melódiami spevokol Laeto animo a v záverečnom programe vystúpili naši priatelia zo Švédska, kňazi a cirkevníci tamojšieho miestneho zboru, ktorí si raz za štyri roky spravia plánovací výjazd do zahraničia. Záverom služieb Božích bolo spoločné spievanie piesne Hrad prepevný (v pôvodnej úprave) sprevádzané organom a trúbkou.

Po skončení služieb Božích pokračovali slávnosti na Námestí Žiadostí slovenského národa img_00211(námestie pred kostolom) divadelnou scénkou v podaní Matice slovenskej a slávnostným vztyčovaním vlajok za hudobného sprievodu trúbky, v podaní Rudolfa Hoffmanna . Slávnostnú atmosféru doplnilo aj hojné množstvo koláčikov, ktoré sa dostali snáď ku každému, a to minimálne po jednom kúsku. Veľká vďaka patrí všetkým šikovným ženám, ktoré boli ochotné pomôcť slávnostiam takýmto sladkým spôsobom.

Výročiu Cithary sanctorum bolo venované aj popoludnie, kedy sme sa opäť stretli v hlavnom kostole. Na úvod bol premietaný krátky film o Jurajovi Tranovskom a jeho diele „Pamatujte na své vůdce“ z dielne štúdia Recording, po ktorom nasledovalo pásmo hovoreného slova v dramatickej úprave Liptovského múzea v Ružomberku a pásmo hudby a spevu v podaní orchestra Art collegium Nicolaus pri mestskej ZUŠ a mikulášskeho speváckeho zboru Tatran.

Počas celého dňa boli verejnosti otvorené aj všetky expozície Liptovskej galérie P.M.Bohúňa a tiež Tatrín pod správou Múzea Janka Kráľa. V Tatríne bola nainštalovaná výstava práve o Cithare sanctorum a kto ju ešte nestihol, môže ju vzhliadnuť až do novembra tohto roku.

380.výročie Cithary Sanctorum si tak náš zbor v spolupráci
s mestom, Liptovským múzeom v Ružomberku, Múzeom Janka Kráľa, Maticou Slovenskou a ďalšími partnermi uctil bohato a dôstojne.

 

NA SLOVÍČKO s gen. biskupom Milošom Klátikom

Čo pre Vás osobne znamená Cithara sanctorum? Je pre Vás inšpiráciou, zdrojom poznania a múdrosti?

– S Citharou sanctorum som vyrastal. Pochádzam z cirkevných zborov Muránska Dlhá Lúka a Revúca, ktoré patria do gemerského seniorátu. Tam sa Cithara sanctorum používala a spievala dlhé roky až do vydania nového spevníka. Okrem nedeľných služieb  Božích sme mávali aj ranné služby Božie v pondelok, stredu a piatok, na ktorých som hrával a mávali sme rozspievanú pesničku, ktorá bola aj 40-, 50-, 60-veršová. A tam je dobré vidieť, ako je vieroučne čistá. Cithara sanctorum rozoberá či už články augsburského vyznania alebo viery všeobecnej kresťanskej. Je tam teda vyjadrené učenie cirkvi a je verná Biblii, a preto sa hovorilo o tom, že Cithara sanctorum je vernejšia vieroučného základu ako neskoršie vydaný spevník, ktorý bol tiež v Liptovskom Mikuláši vydaný Hodžovým spolkom. Je viac než symbolické, že na tom istom mieste pôsobili v Liptovskom Svätom Mikuláši dvaja velikáni Juraj Tranovský aj Michal Miloslav Hodža.

Aj Vy ste teda spievali v kostole z Cithary sanctorum…

– Áno, ešte ako dieťa si pamätám, že sme sa dokonca niektoré texty učili naspamäť. A preto som aj veľmi rád prijal pozvanie od brata farára Bochničku, lebo mi je cithara srdcu blízka. A o tom, čo teraz mladšej generácii odovzdávame, už vidím ten rozdiel. Oni už tento spevník, z ktorého sa spievalo niekoľko storočí, takmer ani nepoznajú a tá niť sa akoby pretrhla a nemajú taký vzťah k Cithare sanctorum ako moja a staršia generácia.

Vedeli by ste si predstaviť, ako by sa prekonal tento zlom medzi staršou a mladšou generáciou?

– Treba vysvetľovať, pretože to už späť vrátiť nevieme. Mnohí už ani nevedia čítať švabachom, pričom tie vydania boli často v švabachu písané, a teda nerozumejú ani pojmom. My sme sa ešte na teológii učili jeden semester čítať vo švabachu a zároveň aj porozumieť textu. Dnešnému človeku tie texty už nie sú také pochopiteľné a zrejmé.

V súčasnom spevníku je pri niektorých piesňach poznačené, že sú z Tranoscia.

– Tá kontinuita v tomto smere ide, ale samozrejme zúžené a poslovenčené. Už to nie je ten originál. Sú cirkevné zbory aj z iných seniorátov, v ktorých sa minimálne raz do roka, väčšinou na večerných alebo nešporných službách Božích spievajú piesne z Cithary sanctorum. Predsa len tá túžba tam je, pripomenúť si toto dielo. Sú ľudia, ktorý majú Citharu sanctorum doma a spievavajú doteraz. Ešte stále je živá.

Veronika Motýľová, Ján Blcháč ml.

Fotografie zo slávností: https://www.ecavlm.sk/cithara-sanctorum-380/

Video zo slávnostných služieb Božích:

VIDEO – Cithara sanctorum – služby Božie

VIDEO – Cithara sanctorum – koncert