Ekumenický týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Januárový týždeň od 20. – do 26.1. 2020 bol venovaný ekuméne. Tri najpočetnejšie cirkvi v našom meste – Katolícka cirkev, Evanjelická cirkev augsburského vyznania a Bratská jednota baptistov sa stretli počas troch dní a vytvorili tak modlitebné spoločenstvá, ktoré mazali rozdiely medzi cirkvami a spájala ich viera v Boha, v Ježiša Krista.

V pondelok 20. januára v kostolíku Bratskej jednoty baptistov, v utorok 21. januára v rímsko-katolíckom kostole v Liptovskom Mikuláši a v stredu 22. januára v kostole Zbierka vo Vrbici zazneli modlitby, chvály, piesne, vďaky i prosby. Úprimnosť a hĺbka viery boli v týchto chvíľach priam hmatateľné. Súdržnosť medzi cirkvami bolo cítiť aj pri spojení hudobných telies, kedy spolu spievali katolíci, evanjelici aj baptisti. Pred jedným oltárom sa zišli predstavitelia všetkých troch cirkví – brat farár Jozef Tomaga z farnosti Okoličné, bratia farári Marián Bochnička, Vladimír Ferenčík a sestra farárka Lýdia Kordošová z evanjelického cirkevného zboru a brat kazateľ Róbert Pálenčík z Bratskej jednoty baptistov.

Je vzácne, ako v našom meste prevláda medzi cirkvami vysoká miera tolerancie. Modlime sa, zastávajme si svoju vieru, no buďme zároveň tolerantný voči iným presvedčeniam.