Konfirmácia 2018

Koniec mesiaca máj je už tradičným obdobím konfirmácií. Je veľkým požehnaním, keď cirkevný zbor má medzi sebou mladých ľudí, v ktorých vzklíčila viera v Pána Boha a rozhodli sa verejne svoju vieru v spoločenstve členov cirkvi vyznať. Po dvojročnom pravidelnom vyučovaní, ktoré viedol brat farár Marián Bochnička, pristúpilo pred oltár 20 dievčat a chlapcov. V predvečer konfirmácie prebiehala v kostole záverečná skúška konfirmandov, po ktorej nasledovala Večera Pánova pre rodiny konfirmandov. Slávnosť sa konala 27. mája 2018 v evanjelickom kostole v Liptovskom Mikuláši.

Sú to významné chvíle v životoch mladých ľudí, ktorí prijali do svojho života vieru a stoja na začiatku cesty jej rastu a upevňovania. Na začiatku múdrosti a bázni. Konfirmácia však nie je iba rodinnou udalosťou. Prežíva ju celé spoločenstvo veriacich – „cirkevná rodina“. V mnohých sa vynárajú spomienky na vlastnú konfirmáciu a spomínajú, ako sami kedysi stáli pred oltárom. Vyznanie viery a všetko poznanie o Pánu Bohu sa aj v takýchto momentoch upevňujú.

Povzbuďme sa slávnosťou konfirmácie a s láskavými srdcami prijmime mladých ľudí medzi dospelých členov cirkvi. Nech sa im stane domovom a rodinou, do ktorej sa budú chcieť vracať po dlhé roky.

RV