O diakonii


Diakonia je služba kresťanskej viery a lásky. Vedie k praktickým prejavom kresťanstva a skutom pomoci a dobra blížnym.

Určená je všetkým, ktorí pomoc potrebujú a sú na ňu odkázaní. Sú to ľudia,  ktorí sami nedokážu, nevedia a nemôžu prekonávať svoj zdravotný, telesný, duševný, duchovný, spoločenský a sociálny nepriaznivý stav. Bývajú to osamelí, opustení, starí, slabí, chorí, zdravotne a inak postihnutí ľudia a ich najbližší. Pomoc potrebujú aj tí, ktorým sa náhle zhoršil zdravotný stav, osoby po úraze, umierajúci a pozostalí.

Zborová diakonia vykonáva charitatívnu a duchovnú službu lásky prevažne pre členov nášho cirkevného zboru. Je pre spoločenstvo kresťanov požehnaním. Zborová diakonia CZ ECAV v Liptovskom Mikuláši pôsobí  ako otvorené spoločenstvo členov a kňazov nášho cirkevného zboru. Založená je na dobrovoľníckej nezištnej  práci sestier a bratov, ktorí pomáhajú blížnym podľa svojich  daností, možností,  s duchovným a sociálnym cítením.

Návštevná služba

DSC04247je základnou činnosťou zborovej diakonie. Vykonávaná je v domácnostiach, nemocnici a sociálnych zariadeniach. Návštevná služba vyhľadáva a navštevuje ľudí, ktorí pomoc potrebujú, poskytuje praktická pomoc, odborné rady, spoločenské posilnenie, duchovné zaopatrenie. Sprostredkuje návštevu Služieb Božích, iných cirkevných podujatí, návštevu  kňaza, prislúženie Večere Pánovej v domácnostiach a nemocnici.

Návštevná služba má stály nedostatok dobrovoľných ochotných členov nášho cirkevného zboru. Všetci, ktorí cítia, že môžu pomôcť, sú vítaní.

Opatrovateľská služba

DSC04230je profesionálna odborná zamestnanecká činnosť. Zabezpečuje komplexnú sociálnu opatrovateľskú starostlivosť o telesné, duševné a duchovné potreby klientov o ktorých sa stará. Opatrovateľská služba zborovej diakonie CZ ECAV v Liptovskom Mikuláši je úradne zaregistrovaná  a pôsobí od roku 1999.  Podľa zákona 448/2008 Zb. teraz podlieha  administratívne  pod mesto Liptovskom Mikuláš ako neverejný poskytovateľ sociálnej služby. Vykonáva terénnu opatrovateľskú službu v domácnostiach na základe písomnej zmluvy.

Ako postupovať

Občan, ktorý má záujem o sociálnu službu, musí podať na sociálnom oddelení MsÚ v Liptovskom Mikuláši „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“. Na základe právoplatného rozhodnutia môže podať „Žiadosť o uzavretie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“. Následne CZ ECAV na Slovensku so sídlom v Liptovskom Mikuláši vydá „Zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej starostlivosti v domácnosti“ príslušnému žiadateľovi. Rozsah úkonov sa určuje v hodinách. Za opatrovateľskú službu si opatrovaný občan platí úhradu podľa aktuálnej výšky príjmu. Príjem do 290 € = 0,85 € za 1 hod., od 291 do 440€ = 1,35€ za 1 hod., nad 441 € = 1,85€ za 1 hod. Úhrada je rovnaká v meste L. Mikuláš.

Administratívne vybavovanie býva zdĺhavé a zaťažujúce. Zborová diakonia poskytuje pomoc a poradenstvo v úradných veciach, zisťuje potreby a skutočnosti pre opatrovanie. V naliehavých prípadoch členovia zborovej diakonie v rámci návštevnej služby podajú odbornú, praktickú a duchovnú pomoc čo najskôr,  podľa potrieb odkázanej osoby a jej rodiny. Pomôžu a zabezpečia zdravotnícke pomôcky podľa zdravotného stavu a odkázanosti na pomoc. Tu sa stretáva prejavovaná služba kresťanskej lásky a ochoty, oproti striktne úradným termínom a predpisom. Pracovníčky zborovej diakonie a opatrovateľky majú potrebné, aj zdravotnícke vzdelanie, praktické skúsenosti a citlivý prístup k trpiacim. Pre duchovné potreby na požiadanie je zabezpečený kňaz cirkevného zboru.

Ako a kde sa prihlásiť?

Stanica zborovej diakonie CZ ECAV v Liptovskom Mikuláši sídli na farskom úrade v Liptovskom Mikuláši, Ul. Tranovského č. 6, PSČ 031 01Liptovský Mikuláš.

Tel. 044/ 5522146   mobil 0917 321133
Zodpovedá:  MUDr. Kvetoslava Antolová
Informácie sprostredkujú kňazi a pracovníci farského úradu