Štatút

ŠTATÚT

Zborovej Diakonie Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Liptovský Mikuláš

I. Základné ustanovenia

 1. Zborová Diakonia Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Liptovský Mikuláš (ďalej lc.i. ZbD) je schválená zborovým presbyterstvom dňa 23.3.1999 ako súčasť Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. na Slovensku Liptovský Mikuláš (ďalej len CZ) a dňom 1.7.1999 zaregistrovaná na Krajskom úrade v Žiline odbore sociálnych vecí, ako neštátny subjekt poskytujúci sociálnu pomoc – opatrovateľskú službu priamo v rodinách klientov.
 2. ZbD pôsobí na území mesta Liptovský Mikuláš a jej územná pôsobnosť je spravidla zhodná s pôsobnosťou CZ ECAV na Slovensku Liptovský Mikuláš.
 3. Činnosť ZbD spadá pod vnútromisijnú prácu CZ.
 4. ZbD používa znak medzinárodnej vnútornej misie a diakonie, a to symbol koruny a kríža v bielom prevedení na modrom podklade.
 5. ZbD spolupracuje s Evanjelickou diakoniou ECAV (ďalej len ED) a Referátom pre ZbD ED ECAV.
 6. Sídlom ZbD CZ ECAV v Liptovskom Mikuláši je Stanica zborovej diakonie (ďalej len StZbD), ktorá sa nachádza v priestoroch Evanjelického a. v. farského úradu v Liptovskom Mikuláši na ul. Tranovského č. 6. PSČ 031 01.

II. Cieľ a predmet činnosti

 1. ZbD v duchu kresťanskej lásky k blížnemu zabezpečuje a poskytuje duchovnú a telesnú službu i materiálnu pomoc tým, ktorí túto službu a pomoc potrebujú, najmä osamelým, opusteným, starým, dlhodobo cho- /m, či inak postihnutým ľuďom.
 2. Na dosiahnutie tohto cieľa:

2.1. vytvára diakonické skupiny:

–       návštevnej služby (NS) – duševno-duchovná starostlivosť,

–       opatrovateľskej služby (OpS) – telesná starostlivosť,

ktoré sú tvorené: odborným garantom ZbD, zborovou sestrou, opatrovateľkami ZbD v pracovno­právnom pomere, dobrovoľnými opatrovateľkami, ďalšími dobrovoľnými spolupracovníkmi.

2.2 Uskutočňuje styk s organizáciami štátnej správy, samosprávy, s cirkevnými a necirkevnými právnickými a fyzickými osobami.

III. Organizačná štruktúra

 1. ZbD je podradená orgánom cirkevného zboru a ich rozhodnutiam.
 2. Činnosť a prácu ZbD riadi a organizuje riaditeľ Evanjelického a. v. farského úradu v Liptovskom Mikuláši (ďalej len riaditeľ FÚ).
 3. Pri zabezpečení činnosti a chodu StZbD spolupracuje riaditeľ FÚ so:

–       zborovým duchovným, ktorý je na základe rozdelenia kompetencií v oblasti vnútromisijnej práce v zbore medzi zborovými duchovnými, touto činnosťou poverený

–       zborovou sestrou.

IV. Hospodárenie

1. Hospodárenie činnosti ZbD je vedené ako súčasť hospodárenia CZ. Pre analytické účely však možno údaje o hospodárení vykazovať aj samostatne.

V. Záverečné ustanovenia

Tento štatút platí od dňa schválenia konventom cirkevného zboru.

Prehlasujeme, že toto znenie štatútu bolo dňa 15 januára v celom rozsahu prečítané na konvente Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Liptovský Mikuláš a že tento štatút bol konventom cirkevného zboru schválený.

Liptovskom Mikuláši, dňa 23. januára 2006

 

Mgr. Marián Bochnička, predsedajúci zborový farár

Mgr. Marek Cingeľ, konsenior LOS

Ing. Ján Janoška, zborový dozorca

Ing. arch. Ondrej Mrlian, dozorca LOS