Biblické hodiny

V pracovnom období od septembra sme začali mávať biblické hodiny. Pripravil som dvanásť tém, ktorým sme sa plánovali venovať do adventu.
Začali sme úvahou ako prakticky vyskúšať pravdu Ježišových slov. Pri pokrstení Pána Ježiša Jánom Krstiteľom sme vnímali prítomnosť Svätej Trojice. Keď Pán Ježiš bol v Matúšovom dome, pri stole dominovala aj otázka pôstu a zaujímavé bolo Ježišovo vysvetlenie záplaty na starom rúchu či nového vína v starých nádobách. Prečo Ježišovi vytýkali, že porušuje sobotu ako sviatočný deň? V čom spočíval spor o pôvode Ježišovej moci? A potom sme nemohli pokračovať v ďalších stretnutiach kvôli pandémii. Trpezlivo čakáme na nové stretnutia a budeme pokračovať v týchto témach: Mal alebo nemal Ježiš ďalších súrodencov, Kritika Ježiša, že Jeho učeníci nedodržiavajú niektoré predpisy, Ježišova moc a pod. To sú témy, ktoré na nás čakajú. Srdečne pozývame všetkých, keď oznámime, že pokračujeme v biblických hodinách.

VF