Deň zborovej diakonie 2015

IMG_1525„Jedni druhých bremená znášajte a tak naplníte zákon Kristov“
Gal. 6,2

Je dobrým zvykom, že náš cirkevný zbor na konci cirkevného roka venuje jednu nedeľu zborovej diakonii, jej tradícii, poslaniu službe lásky blížnym. Dňa 22. novembra 2015 sa konal v poradí už 13. ročník „Dňa zborovej diakonie“. Usporiadateľom bol domáci cirkevný zbor a Liptovsko-oravský seniorát.

Evanjelická diakonia v Liptovskom Mikuláši má významnú celoslovenskú históriu. Pôsobil tu spolok Dobrodej, materský domov diakonís Bethania. Sirotinec, Záhradka Pánova. Prvá zborová sestra Mária Kmeťová prišla do cirkevného zboru už v roku 1922. Známa bola vysoko odborná práca zdravotných sestier diakonís v nemocnici v Palúdzke, sociálna práca v sirotinci aj počas 2. svetovej vojny, starostlivosť v oblasti charitatívnej a duchovnej, výchova mladých diakonís – až do násilného rozpustenia v 50-tich rokoch minulého. storočia.
Zborová diakonia cirkevného zboru ECAV na Slovensku Liptovský Mikuláš po politických a spoločenských zmenách začala pôsobiť roku 1998 ako krúžok zborovej diakonie s návštevnou a duchovnou službou. V nasledujúcom roku boli vytvorené podmienky pre zahájenie profesionálnej opatrovateľskej služby. Odvtedy zborová diakonia vykonáva nepretržite v zbore, v meste i okolí svoje poslanie v oblasti sociálnej, zdravotníckej, duševnej a duchovnej.

Celodenný program „ Dňa zborovej diakonie“ bol zameraný na biblický text „ Jedni druhých bremená znášajte a tak naplníte zákon Kristov“ Gl.6,2. Hlavnou zdravotníckou odbornou témou boli urologické ochorenia.

Raňajšie služby Božie vo veľkom kostole v poslednú nedeľu cirkevného roka sa niesli v duchu očakávania, bdelosti a pripravenosti, so zameraním na pomoc blížnym. Po kázni brat farár Mgr. Bochnička poďakoval za obetavú prácu sestrám a pracovníčkam terénnej opatrovateľskej služby zborovej diakonie, ktorú vykonávajú s láskou starým, chorým, nevládnym, osamelým ľuďom a tým, ktorí ich pomoc potrebujú. Spoločná modlitba bola zameraná na vďaku Pánu Bohu za sestry zborovej diakonie, ich obetavú prácu a požiadanie o pomoc a Božie požehnanie diakonickej služby. V spoločnej modlitbe sa prítomní pomodlili aj za poslednú žijúcu evanjelickú diakonisu Vierku Faškovú (96-ročnú) s prosbou o ochranu Pána Boha v jej vysokom veku a chorobe. Záznam zo slávnostných služieb Božích si môžete pozrieť tu.
IMG_1556Po Službách Božích skupinka cirkevníkov a mládeže sa premiestnila na Vrbický cintorín v L. Mikuláš ku hrobom ôsmych evanjelických diakonís. / Mária Kmeťová, Anna Krančičová, Mária Králiková, Emília Jurečková, Ľudmila Gašková, Emília Lepišová rod. Baranová, Marta Vrbenská rod. Plachá, Judita Schotczová rod. Makovická./ Pri každom hrobe Mgr. D. Fiačanová pripomenula život, prácu a zásluhy v diakonickej službe jednotlivých sestier diakonís. Položením kytíc si prítomní uctili ich pamiatku.

Poobedňajší program na starej fare bol zameraný na zdravotnícku tému – Urologické ochorenia. Určený bol širokej verejnosti, so zameraním na prevenciu, včasné zistenie a správnu liečbu.
Domáci brat farár Mgr. Bochnička prítomných privítal. Každoročne Deň ZbD je venovaný inej IMG_1586zdravotníckej téme a dáva ju do súvisu s biblickým a teologickým pohľadom. Úvodnú pobožnosť s príkladmi z Biblie o význame obličiek-ľadvín pre očisťovanie ducha priblížila Mgr. Katarína Šoltésová z referátu ZbD Ústredia Evanjelickej diakonie v Bratislave.
Urologický lekár MUDr. Henrich Klečka svojim prístupným a zaujímavým rozprávaním o urologických ochoreniach priblížil oblasť ochorení detského veku, dospelosti, staroby, žien a mužov. Zameral sa na predchádzanie, životosprávu a správny prístup v tejto oblasti medicíny. Odpovedal na mnohé otázky poslucháčov k ich spokojnosti.
Po prestávke nasledovala prednáška s názorným premietaním Mgr. Kataríny Šoltésovej o zborovej diakonii na Slovensku cez dejiny až po súčasnosť. Ďalšia diskusia sa zaoberala prácou a aktivitou zborových diakonií pri cirkevných zboroch ECAV na Slovensku, potom konkrétne v L. Mikuláši a Východnej. Tam, kde pôsobia ZbD je potrebné IMG_1644udržiavanie ich činnosti, omladzovanie, získavanie nových ochotných ľudí a kontakt s Evanjelickou diakoniou ECAV na Slovensku. Záznam z prednášok si môžete pozrieť tu.
Deň zborovej diakonie bol požehnaním pre všetkých zúčastnených. Odchádzali z neho poučení, uspokojení a duchovne obohatení.

Fotky z podujatia tu.

MUDr. Kvetoslava Antolová