Deň zborovej diakonie

„Blahoslavení milosrdní, lebo oni milosrdenstva dôjdu.“m01

Nedeľa 16. novembra 2014 bola venovaná zborovej diakonii. Náš mikulášsky cirkevný zbor spolu s Liptovsko-oravským seniorátom usporiadal v poradí už 12. ročník „Dňa zborovej diakonie“.

Služba lásky evanjelickej diakonie má v našom zbore hlbokú tradíciu a celoslovenský význam. V terajšej dobe služba lásky blížnym – chorým, starým, slabým, trpiacim ľuďom pokračuje v činnosti zborovej diakonie. Pracovníčky, dobrovoľné sestry a bratia vykonávajú opatrovateľskú i návštevnú  terénnu službu v domácnostiach, v nemocnici a sociálnych zariadeniach. Profesionálna opatrovateľská služba v domácnostiach sa v poslednej dobe rozrastá a zveľaďuje pre dobro, zdravotné, sociálne a duchovné potreby opatrovaných.

Nedeľné služby Božie vo veľkom kostole sa konali v duchu biblického textu  „Blahoslavení milosrdní, lebo oni milosrdenstva dôjdu“ Matúš 5,7. Brat farár Mgr. M. Bochnička vo svojej kázni pripomenul milosrdenstvo v terajšej uponáhľanej dobe, kedy ľudia nemajú záujem sa aktívne zapájať a zúčastňovať diania v cirkevnom zbore a pomoci blížnym. Poďakoval za osožnú prácu sestrám zborovej diakonie a poprosil o Božie požehnanie službe lásky. V spoločnej modlitbe sme poďakovali Pánu Bohu za plodný život  u nás žijúcej sestričky diakonisy Vierky Faškovej a  poprosili o Božiu ochranu  v jej vysokom veku a zhoršenom zdravotnom stave.

Skupina veriacich sa odobrala na vrbický cintorín k hrobom sestier diakonís a evanjelických farárov. Položením vencov na hroby si uctili ich pamiatku.  Prítomných historickým slovom sprevádzala setra  Mgr. D.Fiačanová, ktorá ozrejmila život a prácu sestier diakonís i farárov, ktorí mali podiel na založení a činnosti evanjelickej diakonie.

            m02V popoludňajších hodinách sa konal na starej fare odborný program na tému „ DEPRESIA  V  STARŠOM  VEKU “. Program bol určený širokej verejnosti, opatrovateľkám, príbuzným, aj všetkým, ktorých téma depresie zaujala. Brat farár Mgr. M. Bochnička po spoločne zaspievanej piesni „ Smieť žiť pre Krista“ uviedol program teologickým zamyslením nad  psychickými poruchami. Privítal prednášajúcu  pani primárku psychiatrického oddelenia nemocnice v Liptovskom Mikuláši  MUDr. Z. Janíkovú.  Zástupkyňa zborovej diakonie nášho cirkevného zboru MUDr. K. Antolová objasnila výber témy. Uviedla, že sama práca v zborovej diakonii a opatrovateľskej službe prináša  problémy v súvislosti s pomocou  trpiacim na depresiu. Z tohto dôvodu je potrebné sa dozvedieť viac o depresii v staršom veku a v praxi vedieť poznatky uplatniť.

Prednášajúca MUDr. Z. Janíková oboznámila prítomných s depresiou, jej prejavmi, priebehom, psychickými aj telesným zmenami, dopadmi na život pacienta  i jeho okolia. Depresia je ochorenie celého človeka. Je to ochorenie, ako ktorékoľvek iné. Nemusí sa prejaviť len ako reakcia na nepríjemnú udalosť, ale v skutočnosti vzniká oveľa komplikovanejšie. Je to súhra viacerých faktorov, vrodených predpokladov, vplyvov ročných období, dĺžky svetla, sociálnych faktorov, dlhodobého stresu, telesných ochorení, hormonálnych vplyvov, bolestivých stavov. V staršom veku sa depresia prehlbuje a rozširuje pri telesných chorobách, bolestiach, nesamostatnosti a samote. Častým príznakom depresie je chorobná nechuť k akejkoľvek činnosti. Ľudia sa v depresii vnútorne trápia, cítia sa nemožní, neschopní. Každá banálna činnosť ich stojí veľa energie, rozmýšľajú nad ňou a nútia sa k nej.  Súčasná medicína sa touto problematikou samozrejme zaoberá. Antidepresíva sú lieky, ktoré liečia depresiu a sú určené na dlhodobé užívanie, nevzniká na ne závislosť. Regulujú telu vlastné látky v nervových bunkách, ktoré stratili svoju životaschopnosť  a pomáhajú im obnoviť ich pôvodný výkon. U niektorých ľudí je vhodná psychoterapia psychológom a  programy denného stacionára. Spoločne s príbuznými sa tak podarí dostať depresiu pod kontrolu a eventuálne ju aj prekonať. Keď depresia odznie je podľa medikov potrebné pestovať pravidelné aktivity, vylepšiť komunikáciu, nevysadzovať lieky. Návrat ochorenia je niečo, s čím treba v takýchto prípadoch počítať. Dobrá liečba a podpora okolia však môžu stres z návratu výrazne znižovať.

m03Po prednáške bola živá diskusia z pléna. Pani primárka MUDr. Z. Janíková na každú otázku odpovedala odborne, vecne a zrozumiteľne. Svojimi bohatými osobnými skúsenosťami a zaujímavým výkladom zaujala všetkých prítomných.

Po prestávke a občerstvení ostala skupinka záujemcov a opatrovateliek v individuálnej diskusii a preberaní témy „Pomoc opatrovateľky a príbuzných chorým trpiacim psychickou depresiou .“

Popoludňajšieho programu sa zúčastnilo 51 poslucháčov z nášho cirkevného zboru, Liptovko-oravského seniorátu, mesta L. Mikuláš a zástupkyne diakonie Martin a Sučany. Všetci účatníci boli veľmi spokojní, duchovne obohatení a odchádzali s poďakovaním.

FOTKY

Text: MUDr. Kvetoslava Antolová
Foto: MUDr. Kvetoslava Antolová a Ing. Milan Húdik