Služby Božie 20. 8. 2017


10.Nedeľa po SV.Trojci (kajúca nedeľa)
Kazateľ: Lýdia Kordošová
Piesne: 187,332,264,A79,225