Služby Božie 28. 8. 2016

Piesne č.: 192, 461, 199, 225, Antifóna 58
Kázeň: Vladimír Ferenčík (Vďačnosť) (v 20:12 min. záznamu)