Traja Afričania medzi nami.

V nedeľu 17.mája 2015 sme spoločne na starej fare privítali troch hostí z organizácie FCE (nadácia pre medzikultúrne vzdelávanie), riaditeľa organizácie a dvoch učiteľov.

Ich jednotlivé príbehy rozprávali o úžasnom Božom vedení a smerovaní na jedno spoločné miesto v Afrike, kde donedávna slúžil dlhší čas aj náš brat Janko Blcháč ml.
Nevedeli prečo tam majú ísť, z čoho budú žiť, kde budú bývať…a veľa ďalších otázok smerovaných Bohu. No Boh ich viedol a vedie krok za krokom a je v tom skutočne verný.

Biblia hovorí: Ak budeš naozaj počúvať hlas Hospodina, svojho Boha, zachovávať a uskutočňovať všetky jeho príkazy, ktoré ti dnes dávam, Hospodin, tvoj Boh, ťa vyvýši nad všetky národy zeme.    Keď budeš poslúchať slovo Hospodina, svojho Boha, spočinú na tebe všetky tieto požehnania a budú ťa sprevádzať.   Požehnaný budeš v meste a požehnaný budeš na poli.  5.M 28:1-6

Ich prácou, je viesť ľudí k premene myslenia a srdca Božím slovom. Bez toho sa nepohnú ďalej. Biblické princípy ale neostanú len v teoretickej rovine, no sú hneď aj prakticky aplikované a začínajú prinášať dobré ovocie. Vzorné úrodné políčka poľnohospodárskych plodín a príbytky, ktoré vydržia viac ako jedno obdobie dažďov sú toho príkladom.

Takéto žité poslanie je veľkým požehnaním pre ľudí žijúcich v tejto krajine.
FCE nie je závislá na žiadnej finančnej podpore od vlády, no je naplno držaná Božou mocou.
Nech ich Hospodin požehnáva a ochraňuje v tejto misii.

FOTKY

 

Mikulášovci